ר׳ יהודה לייב הלוי אשלג זצוק״ל

Рабби Еhуда Лейб haЛеви Ашлаг, да будет благословенна память о Святом и праведнике

 

פתיחה לחכמת הקבלה

Введение в мудрость Каббалы

 

הקדמת בעל הסולם

Предисловие Бааль Сулама

 

http://venyaz.info/preface_pticha_rus.htm

 

א) איתא בזוהר ויקרא )פרשת תזריע דף מ' אות קי"ג( :תא חזי: דכל מה די בעלמא לא הוי אלא בגיניה דאדם, וכלהו בגיניה מתקיימי וכו', הדא הוא דכתיב וייצר ה' אלקים את האדם, בשם מלא, כמה דאוקימנא, דאיהו שלימותא דכלא וכללא דכלא וכו', וכל מה דלעילא ותתא וכו' כלילן בהאי דיוקנא. עש"ה. הרי מפורש, שכל העולמות העליונים והתחתונים כלולים כולם בהאדם, וכן כל המציאות הנמצאת בעולמות ההם אינם רק בשביל האדם. ויש להבין הדברים: המעט לו לאדם העולם הזה וכל אשר בו בכדי לשמשו ולהועילו, אלא שהוא נצרך גם לכל העולמות העליונים וכל אשר בהם, כי לא נבראו אלא לצרכיו?

 

Есть в Зоаре к [книге] Вайикра [на недельное чтение] Тазриа, сс. 40 [- 41, фрагмент Адам Иш, пп. 113 115; такие слова]: Приходи и посмотри [1], что что бы ни существовало в мире, это может находиться [там] только ради Адама [2], и все это поддерживается ради него... ; именно об этом написано: И создал Г-сподь Б-г Адама [3], полным именем [4], и, как мы установили, {это имя, Адам}[5] есть довершение всего и средоточие всего...; и все, что выше и все, что ниже, ...; включено в этот образ. Внимательно посмотри, что там написано. Вот и стало ясно, что все миры, Высшие и низшие, полностью заключены в человеке, а также вся реальность, существующая в этих мирах, пребывает там только ради человека. И необходимо разобраться в этих словах: разве мало человеку пользы и выгоды, извлекаемой из Этого Мира и из всего, что в нем, что он, тем не менее, нуждается во всех Высших мирах и во всем, что в них, ведь они созданы исключительно ради его нужд?

 

ב) והנה בכדי להסביר הענין הזה על מילואו הייתי צריך להביא כאן לפנינו את כל חכמת הקבלה, אמנם בדרך כלל בשיעור המספיק להבין את פתיחת הדברים יתבאר לפניך בפנים הספר. והתמצית היא - כי כוונת השי"ת בבריאה היתה כדי להנות לנבראיו כנודע. והנה ודאי הוא, שבעת שעלה במחשבה לברוא את הנשמות ולהנותם מכל טוב, הנה תיכף נמשכו ויצאו מלפניו בכל צביונם וקומתם ובכל גבהם של התענוגים שחשב להנותם, כי אצלו ית' המחשבה לבדה גומרת ואינו צריך לכלי מעשה כמונו. ולפי"ז יש לשאול: למה ברא העולמות צמצום אחר צמצום עד לעוה"ז העכור והלביש הנשמות בהגופין העכורים של העוה"ז?

 

2) Так вот, чтобы во всей полноте разъяснить эту тему, я должен был бы изложить здесь, перед нами, всю мудрость Каббалы, однако общее объяснение достаточное для понимания введения в предмет приводится в самой книге. А суть дела состоит в том, что целью Г-спода, да будет Он восславлен, при Сотворении было, как известно, доставить наслаждение Своим созданиям [6]. И несомненно, что в момент, когда возник у Него замысел сотворить души и насладить их всею Благодатью, они тотчас же были произведены и явлены из Лика Его полностью соответствующими своей природе и высоте и испытывающими все наивысшие удовольствия, которыми Он задумал насладить их; ведь один только замысел Г-спода, да будет Он восславлен, завершает все, и Он не нуждается в инструментах действия, как мы. И соответственно возникает вопрос: почему Он создал миры, налагая Цимцум [7] за Цимцумом вплоть до Этого нечистого Мира, и облек души в нечистые тела Этого Мира?

 

ג) והתשובה על זה איתא בע"ח - שהוא כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו (ע"ח ענף א'). ויש אמנם להבין: איך אפשר זה שמהשלם יצאו פעולות בלתי שלמות עד שיהיו צריכים להשלימם ע"י פועל ומעשה שבעולם הזה? והענין הוא כי יש להבחין בהנשמות בחינת אור ובחינת כלי, כי עצם הנשמות שנבראו הוא הכלי שבהן, וכל השפע שחשב ית' להנותם ולענגם הוא האור שבהן. כי מאחר שחשב ית' להנותם הרי עשה אותם בהכרח בבחינת רצון לקבל הנאתו, שהרי לפי מידת הרצון לקבל את השפע כן יגדל ההנאה והתענוג. ותדע שהרצון לקבל ההוא הוא כל עצמותה של הנשמה מבחינה התחדשות ויציאת יש מאין, ונבחן לבחינת כלי של הנשמה. ובחי' ההנאה והשפע נבחן לבחינת אור של הנשמה הנמשך יש מיש מעצמותו.

 

3) И ответ на это содержится в Древе Жизни [8]: [сделано] это для того, чтобы явить свету совершенство деяний Его (Древо Жизни, ветвь первая, [п. Бет] [9]); и тем не менее необходимо понять, как такое возможно, чтобы от Совершенного [Г-спода] проистекали деяния, лишенные совершенства настолько, чтобы было необходимо доводить их до совершенства с помощью практических действий в Этом Мире? А дело в том, что в душах нужно различать ступень Света и ступень сосуда, ибо сутью сотворенных душ является сосуд, заключенный в них, а вся Благодать, которой Он, да будет Он восславлен, задумал насладить их и доставить им удовольствие, - это Свет, заключенный в них. Ибо после того, как Он, да будет Он восславлен, задумал насладить их, было необходимо, чтобы Он сделал их желанием получать Его наслаждение, ведь какова мера желания получать эту Благодать, настолько велико будет наслаждение и удовольствие. И знай, что это желание получать составляет всю суть души, начиная от состояния, в котором она впервые была создана и возникла как сущее из ничего и стала считаться ступенью сосуда души. А наслаждение и Благодать считаются ступенью Света души и проистекают как существующее из существующего из Сущности Его.

 

ד) ביאור הדברים. כי בריאה פירושו התחדשות דבר מה שלא היה מקודם שהוא הנבחן ליש מאין, אמנם איך נצייר זה שיהיה דבר מה שאינו כלול בו ית'. הלא הוא [10]כל יכול וכוללם יחד, וכן אין לך נותן מה שאין בו?! ובאמור אשר כלל כל הבריאה שברא ית' אינו אלא בחינת הכלים של הנשמות שהוא הרצון לקבל, מובן זה היטב, שהרי הכרח הוא שאינו כלול ח"ו מהרצון לקבל כי ממי יקבל? וא"כ הוא בריאה חדשה ממש שלא היה אף זכר ממנו מקודם לכן, וע"כ נבחנת ליש מאין.

 

4) Объяснение этих слов. Ведь Сотворение [когда на иврите используется слово Брия] означает создание новой вещи, не существовавшей до этого и считающейся сущим, созданным из ничего; но как представить себе существование чего-либо, не заключенного в Нем, да будет Он восславлен? Разве Он не Всемогущий и не Объединяющий все воедино? И кроме того, тебе не найти дающего то, чего у него нет. Так вот из сказанного, что общим для всего сотворенного Им, да будет Он восславлен, является не что иное, как ступень сосудов душ, представляющая собой желание получать, хорошо понятно, что Ему ведь никак не может быть присуще, Б-же упаси, желание получать, ибо от кого Он получит? Следовательно это и есть именно такое новое творение, даже намека на которое не существовало прежде, и поэтому оно считается существующим, созданным из ничего.

 

ה) ויש לדעת, שהחיבור ופירוד הנוהג ברוחניים אינו אלא בהשואת הצורה ובשינוי הצורה, כי אם ב' רוחניים הם בצורה אחת, הרי הם מחוברים יחד והם אחד ולא שניים, שהרי אין מה שיבדילם זה מזה, ואי אפשר להבחינם לשנים זולת בהמצא שינוי צורה מזה לזה. וכן לפי מדת גודלה של השתנות הצורה ביניהם, כן שיעור התרחקותם זה מזה, עד שאם הם נמצאים בהפכיות הצורה זה מזה, אז נבחנים רחוקים כרחוק מזרח ממערב, דהיינו בתכלית המרחק המצוייר לנו בהמציאות.

 

5) И необходимо знать, что соединение и разделение присущее духовным объектам, заключается не в чем ином, как в качественном равенстве и в качественном различии; ведь если два духовных объекта качественно идентичны, то они соединены воедино и представляют собой один объект, а не два. Ведь ничто не отделяет одно от другого, и ничего нельзя различить как два объекта, если нет качественного отличия одного от другого. Кроме того, чем больше качественное различие между ними, тем больше удаление одного от другого вплоть до того, что если они качественно противоположны, то они считаются настолько удаленными друг от друга, как далек восток от запада, т.е. они абсолютно далеки, настолько, насколько в реальной жизни мы только можем себе это представить.

 

ו) והנה בהבורא ית' לית מחשבה תפיסא ביה כלל וכלל, ואין לנו בו ח"ו שום הגה או מלה. אמנם מבחינת ממעשיך הכרנוך, יש לנו להבין בו ית', שהוא בבחי' רצון להשפיע, שהרי ברא הכל בכדי להנות לנבראיו, ולהשפיע לנו מטובו ית'. ולפי"ז נמצאות הנשמות בבחינת הפכיות הצורה אליו ית' שהרי הוא כולו רק להשפיע ואין בו ח"ו רצון לקבל משהו, והנשמות נטבעו ברצון לקבל לעצמם, כנ"ל, שאין הפכיות הצורה רחוקה מזו. ונמצא אם היו הנשמות נשארים בפועל בבחינת הרצון לקבל, היו נשארות נפרדות ממנו ית' ח"ו לעולמי עד.

 

6) Так вот Творца, да будет Он восславлен, никакая мысль не способна воспринять абсолютно и совершенно [11], и не можем мы о Нем, Б-же упаси, ни слова вымолвить, ни звука произнести. Однако нам дано понять Его, да будет Он восславлен, исходя из принципа По делам Твоим мы познали Тебя [12], [и заключить], что Ему присуще желание делать добро, ведь Он создал все, чтобы доставить наслаждение Своим творениям и наделить нас Своей Благодатью, да будет Он восславлен. И соотвественно души находятся в состоянии качественно противоположном Ему, да будет Он восславлен, ведь все Его устремление это только альтруистические действия, и ему не присуще, Б-же упаси, желания что-либо получать; а души по природе своей являются желанием получать ради себя, как уже говорилось, и никакая качественная противоположность не удаляет друг от друга больше, чем эта. И следовательно, если бы души действительно оставались желанием получать, то они оставались бы, Б-же упаси, отделены от Него, да будет Он восславлен, на веки вечные.

 

ז) עתה תבין מ"ש (בעץ חיים ענף א' הנ"ל) שסבת בריאת העולמות היא - לפי שהנה הוא ית' מוכרח שיהיה שלם בכל פעולותיו וכוחותיו וכו' ואם לא היה מוציא פעולותיו וכוחותיו לידי פועל ומעשה לא היה כביכול נקרא שלם וכו' עכ"ל. שלכאורה תמוהים הדברים, כי איך אפשר שמתחילה יצאו פעולות בלתי שלמות מפועל השלם עד שיהיו צריכים לתיקון? ובהמתבאר תבין זה, כיון שעיקר כלל הבריאה אינו רק הרצון לקבל, הנה הגם שמצד אחד הוא בלתי שלם מאוד, להיותו בהפכיות הצורה מהמאציל, שהוא בחינת פירוד ממנו ית', הנה מצד הב' הרי זה כל החידוש והיש מאין שברא, כדי לקבל ממנו ית' מה שחשב להנותן ולהשפיע אליהן. אלא עכ"ז אם היו נשארות כך בפירודא מהמאציל לא היה כביכול נק' שלם, כי סוף סוף מהפועל השלם צריכים לצאת פעולות שלמות. ולפיכך צמצם אורו ית' וברא העולמות בצמצום אחר צמצום עד לעוה"ז, והלביש הנשמה בגוף מעוה"ז, וע"י העסק בתורה ומצוות משגת הנשמה את השלימות שהיתה חסר לה מטרם הבריאה, שהוא בחינת השואת הצורה אליו ית'. באופן, שתהיה ראויה לקבל כל הטוב והעונג הכלול במחשבת הבריאה, וגם תמצא עמו ית' בתכלית הדבקות, שפירושו השואת הצורה, כנ"ל.

 

7) Теперь тебе должно быть понятно написанное (в уже упомянутом Древе Жизни [Аризаля], Ветвь первая [9]), что причина Сотворения миров связана с тем, что Он, да будет Он восславлен, неминуемо является Совершенным во всех Своих проявлениях и во всем Своем могуществе ...., и если бы Он не являл Себя и Свое могущество в практических делах, то невозможно было бы назвать Его Совершенным... Конец цитаты. И, на первый взгляд, эти слова вызывают удивление, ибо как возможно, чтобы сначала от Совершенного Создателя проистекали несовершенные деяния вплоть до того, чтобы они нуждались в исправлении. Так вот исходя из приведенного объяснения ты должен понять, что поскольку общей основой сотворенного является не что иное, как желание получать, то, хотя, с одной стороны, оно абсолютно лишено совершенства, будучи качественно противоположным Маацилю [13], что означает отделение от Него, да будет Он восславлен, но ведь, с другой стороны, оно и есть все то новое и сущее, проистекающее из ничего, что Он сотворил, дабы [Его творения] получили от Него, да будет Он восславлен, то, чем Он задумал насладить и наделить их. Однако вместе с тем, если бы они остались настолько отделенными от Маациля, не было бы возможным назвать Его Совершенным, ибо в конце концов от совершенного Создателя должны проистекать совершенные деяния. И поэтому Он наложил запрет на Свет Его, да будет Он восславлен, и сотворил миры, налагая запрет за запретом, вплоть до Этого Мира и облек душу в тело Этого Мира, и с помощью занятий Торой и заповедями обретает душа совершенство, которого ей не доставало до Сотворения, т.е. ступень качественного равенства Ему, да будет Он восславлен. Таким образом, она станет достойной получить всю Благодать и негу, заключенную в Замысле Творения, а также окажется с Ним, да будет Он восславлен, в абсолютном слиянии, т.е станет качественно идентичной Ему, как уже говорилось.

 

ח) וענין הסגולה שבתורה ומצוות להביא את הנשמה לדבקה בו ית', הוא רק בבחינת העסק בהם שלא לקבל שום פרס, רק בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו בלבד, כי אז לאט לאט הולכת הנשמה וקונה השואת הצורה ליוצרה, כמ"ש לפנינו במאמר ר' חנניא בן עקשיא בהתחלת הספר, עש"ה. כי יש בזה ה' מדרגות כוללות נפש רוח נשמה חיה יחידה המקובלות מה' העולמות הנקראים א"ק, אצילות, בריאה, יצירה, עשיה. וכן יש ה' מדרגות נרנח"י פרטיות המקובלים מפרטיות ה' פרצופין שיש בכל עולם מה' העולמות, וכן יש נרנח"י דפרטי פרטיות המקובלות מהעשר ספירות שבכל פרצוף. כמ"ש בפנים הספר, שע"י תורה ומצוות להשפיע נ"ר ליוצרו זוכים ומשיגים לאט לאט את הכלים מבחי' הרצון להשפיע הבאים בהמדרגות האלו מדרגה אחר מדרגה עד שבאים בהשוואת הצורה לגמרי אליו ית', ואז מקויימת בהם מחשבת הבריאה לקבל כל העונג והרוך והטוב שחשב ית' בעדם, ועוד נוסף להם ריוח הכי גדול, כי זוכים גם לדבקות אמיתית, מכח שהשיגו הרצון להשפיע כיוצרם.

 

8) А средство, заключенное в Торе и заповедях и предназначенное для того, чтобы [вылечить желание получать ради себя и] привести душу к слиянию с Ним, да будет Он восславлен, [действенно] лишь тогда, когда занимаются ими не ради получения како-либо награды, а исключительно для того, чтобы доставить удовольствие своему Создателю, ведь при этом душа постепенно все больше и больше обретает качественное сходство [с Ним], как это написано пред нами об изречении рабби Хананьи бен Акашья [14], приведенном в начале книги, внимательно посмотри там. Ибо этот [процесс обретения качественного сходства с Ним] состоит из пяти ступеней: Нэфэш [16], Руах [19], Нэшамы [22], Хаи [23], Ехиды [25], обретаемых из пяти миров [27], называемых Адам Кадмон [28], Ацилут [29], Брия [30], Ецира [31], Асия [32]. А также существуют пять частных ступеней Нэфэш, Руах, Нэшама, Хая, Ехида, обретаемых из пяти частных Парцуфов [33], имеющихся в каждом из пяти миров, и кроме того существуют частные Нэфэш, Руах, Нэшама, Хая, Ехида частностей, обретаемые из десяти Сфирот [17] в каждом Парцуфе, как написано в самой книге. Так что занимаясь Торой и заповедями ради того, чтобы доставить удовольствие своему Создателю, они постепенно удостаиваются обрести сосуды, состоящие из альтруистического желания и появляющиеся на этих ступенях, следующих одна за другой, вплоть до того, что приходят к полной качественной идентичности Ему, да будет Он восславлен, и тогда по отношению к ним исполняется Замысел Творения, заключающийся в получении всей неги, наслаждения и Благодати, которые Он, да будет Он восславлен, предназначил для них, и еще добавляется для них таким образом великое добавление, ибо они удостаиваются также истинного слияния [с Творцом] благодаря тому, что они обрели альтруистическое желание подобно своему Создателю.

 

ט) ומעתה לא יקשה לך להבין דברי הזוהר הנ"ל, אשר כל העולמות העליונים והתחתונים וכל אשר בתוכם לא נבראו אלא בשביל האדם. כי כל אלו המדרגות והעולמות לא באו אלא כדי להשלים הנשמות במדת הדבקות שהיתה חסר להן מבחינת מחשבת הבריאה, כנ"ל. שמתחילה נצטמצמו ונשתלשלו מדרגה אחר מדרגה ועולם אחר עולם עד לעולם החומרי שלנו, בכדי להביא את הנשמה בהגוף של עוה"ז, שהוא כולו לקבל ולא להשפיע, כמו בהמות וחית הארץ, כמ"ש עייר פרא אדם יולד, שהוא בחינת הרצון לקבל הגמור שאין בו מבחינת השפעה ולא כלום, שאז נבחן האדם להפכי גמור אליו ית', שאין התרחקות יותר מזה, ואח"ז בכח הנשמה המתלבשת בו הולך ועוסק בתורה ומצוות, שאז משיג צורת ההשפעה כיוצרו לאט לאט בדרך המדרגות ממטה למעלה, דרך כל אותן הבחינות שירדו בעת השתלשלותן מלמעלה למטה, שהם רק מדות ושיעורים בצורת הרצון להשפיע, שכל מדרגה עליונה פירושה שהיא יותר רחוקה מבחינת הרצון לקבל ויותר קרובה רק להשפיע, עד שזוכה להיות כולו להשפיע ולא לקבל כלום לעצמו, ואז נשלם האדם בדבקות אמיתי בו ית', כי רק בשביל זה נברא. הרי שכל העולמות ומלואם רק בשביל האדם נבראו.

 

9) И с этого момента тебе нетрудно будет понять приведенные выше слова [книги] Зоар, что все миры, как Высшие, так и низшие, и все, что заключено в них, создано только ради человека. Ибо все эти ступени и миры [27] появились только для того, чтобы довести до совершенства души в той мере, в какой это необходимо для достижения слияния [с Творцом], которого им не доставало со времени Замысла Творения, о чем уже говорилось. Ибо сначала налагались запреты [на получение] ими [Света] и они совершали нисхождения со ступени на ступень и из мира в мир вплоть до нашего материального мира для того, чтобы привести душу в тело Этого Мира, который весь нацелен на то, чтобы получать, а не совершать альтруистические действия подобно животным и зверям земным, о чем написано: Диким ослом должен родиться человек [34], что является ступенью совершенного желания получать, в котором нет абсолютно ничего от ступени альтруизма, и тогда считается, что человек является полной противоположностью Ему, да будет Он восславлен, ибо не существует удаления большего, чем это; а затем с помощью души, облачившейся в него, он все больше занимается Торой и заповедями, чтобы благодаря этому обретать альтруистические качества подобные качествам его Создателя, постепенно [взбираясь] по ступеням снизу вверх, по всем тем ступеням, по которым он спускался во время нисхождения сверху вниз и которые есть не что иное, как количества и меры соответствующих форм альтруистического желания, ведь для каждой ступени то, что она находится выше, означает, что она больше удалена от желания получать и находится ближе к чисто альтруистической мотивации вплоть до того, что он удостаивается обрести всецело альтруистическую мотивацию и совсем не получать ради себя; и тогда человек становится совершенным, находясь в истинном слиянии с Ним, да будет Он восславлен, ибо лишь ради этого он создан. Ведь все миры и их наполнения созданы исключительно ради человека.

 

י) ועתה אחר שזכית להבין ולדעת כל זה, כבר מותר לך ללמוד חכמה זו בלי שום פחד של הגשמה ח"ו. כי המעיינים מתבלבלים מאד, שמצד אחד נאמר שכל הע"ס והפרצופין מתחילת ע"ס האצילות עד סוף הע"ס דעשיה הם אלקיות ואחדות גמור. (ע"ח שער מ"ד שער השמות פרק א'), ומצד הב' נאמר שכל אלו העולמות מחודשים ובאים אחר הצמצום, ואיך יתכן אפילו להרהר זה באלקיות? וכן בחינת מספרים ומעלה ומטה וכדומה מהשנוים ועליות וירידות וזווגים, ומקרא כתוב אני הוי"ה לא שניתי וכו'?!

 

10) А теперь, после того, как ты удостоился понять и узнать все это, тебе уже дозволено изучать эту мудрость, совершенно не опасаясь материализации, Б-же упаси. Ведь читателей очень смущает, что, с одной стороны, говорится, что все десять Сфирот [17] и Парцуфов [33] от начала десяти Сфирот [мира] Ацилут [29] до конца десяти Сфирот [мира] Асия [32] представляют собой абсолютную Б-жественность и совершенное единство (см. Древо Жизни [Аризаля], портал 44 (Портал Имен), глава 1, [стр.326]); а с другой стороны, сказано, что все эти миры появляются впервые после Цимцума [7]; так разве можно даже помыслить такое о Б-жественности? То же касается [обретения] числовых свойств, свойств верха и низа и тому подобных изменений, подъемов, нисхождений, Зивугов [35], а в Танахе написано Я, Г-сподь, не изменился [36], и т.д.

 

יא) ובהמתבאר לפנינו מובן היטב, כי כל אלו העליות וירידות והצמצומים, והמספר, אינם נבחנים אלא בבחינת הכלים של המקבלים, שהם הנשמות. אלא שיש להבחין בהם בחינת כח ובחינת פועל, בדומה לאדם הבונה בית שסוף מעשה במחשבתו תחילה, אמנם תכונת הבית שיש לו במחשבה אין לו שום דמיון להבית הצריך לצאת בפועל, כי בעוד הבית במחשבה הוא רוחניות מבחינת חומר מחשבתי, ונחשבת לבחינת החומר של האדם החושב, כי אז נמצא הבית רק בבחינת "כח", משא"כ בעת שמלאכת הבית מתחילה לצאת בפועל כבר מקבלת חומר אחר לגמרי, דהיינו חומר של עצים ואבנים. כן יש להבחין בבחינת הנשמות כח ופועל, אשר בחינת התחלת יציאתם מכלל מאציל לבחינת נשמות "בפועל" מתחילה רק בעולם הבריאה, וענין התכללותן בא"ס ב"ה מטרם הצמצום בבחינת מחשבת הבריאה, כנ"ל באות ב', הנה זה אמור רק בבחי' "הכח", בלי שום הכר ממשי כלל וכלל. ומבחינה זו נאמר שכל הנשמות היו כלולים במלכות דא"ס המכונה נקודה האמצעית, כי נקודה זו כלולה ב"כח" מכל הכלים של הנשמות העתידים לצאת ב"פועל" מעולם הבריאה ולמטה. וענין הצמצום א' לא נעשה רק בנקודה האמצעית הזו, והיינו רק בדיוק באותו הבחינה והשיעור שהיא נחשבת לבחינת "כח" לנשמות העתידים, ולא כלום בעצמותה. ותדע כי כל הכלים של הספירות והעולמות עד לעולם הבריאה, המשתלשלים ויוצאים מנקודה זו, או בסבת הזווג דהכאה שלה הנק' או"ח המה ג"כ בבחינת כח לבד בלי שום מהות של הנשמות, אלא שהשינוים הללו עתידים לפעול אח"כ על הנשמות שמהותן מתחילח לצאת מעולם הבריאה ולמטה, כי שם (מטרם עולם הבריאה) עדיין לא יצאו ממהות המאציל ית'.

 

11) И из того, что объяснено перед нами, хорошо понятно, что все эти подъемы, нисхождения, Цимцумы [7], числовые свойства различимы лишь только в сосудах получающих, т.е. в душах. Но необходимо различать в них ступень потенциально существующего и ступень реализующегося на практике подобно тому, как для человека, строящего дом, конец дела сначала существует в его замысле [37], однако качественная сущность дома, существующего у него в замысле, совершенно не похожа на дом, который должен появиться на деле, ибо, пока дом в замысле он представляет собой духовную категорию, состоящую из мыслительного материала, и считается она присущей человеку, проектирующему [дом]; ведь при этом дом существует лишь потенциально; напротив, когда постройка дома начинает осуществляться на практике, она уже начинает состоять из совершенно другого материала, т.е. из дерева и камня. Так и в душах необходимо различать потенциальное и реализованное на практике, ибо стадия начала их выхода из Целостности Маациля [13] и и превращения в души начинает реализовываться только мире Брия [30], а когда упоминается их включение в Эйн Соф [38], да будет Он восславлен, до наложения запрета [получать Свет], на ступени Замысла Творения, о котором сказано выше, в п. 2), то говорится только о ступени потенциального и не различимо ничего реального, абсолютно и совершенно. И об этой стадии говорится, что все души были заключены в Мальхут [18] Эйн Соф, называющейся Центральной Точкой, ибо эта Точка потенциально вбирает в себя все сосуды душ, которые в будущем реально появятся от мира Брия и ниже. Также первый запрет [получать Свет] не налагается нигде кроме этой Центральной Точки и это происходит там только в таком состоянии и в такой мере, что этот запрет считается стадией потенциально существующего для будущих душ и его [реальная] сущность совершенно не проявляется. И знай, что все сосуды Сфирот [17] и миров до мира Брия, нисходящие и появляющиеся из этой Точки или по причине ее Зивуга [35] дэhАкаа [39], причем [эти сосуды] называются возвращающимся Светом, также существуют исключительно потенциально, когда совершенно не проявляется сущность душ, а изменения эти будут реализованы позже применительно к душам, сущность которых начинает проявляться от мира Брия и ниже, ибо там, [в предыдущих состояниях], они еще не вышли из Сущности Маациля, да будет Он восславлен.

 

יב) ואמשול לך מהויות דעולם הזה: למשל האדם המתכסה ומעלים את עצמו במיני כיסוים ולבושים שלא יראנו חברו ולא ירגישו, הכי יעלה על הדעת שהוא עצמו יש לו איזה התפעלות משהו של העלמה וכדומה מחמת ריבוי הכסוים שמתכסה, כן למשל הע"ס שאנו קוראים בשמות כתר חכמה בינה חסד גבורה ת"ת נצח הוד יסוד מלכות, הם רק עשר כסוים שא"ס מתכסה ומתעלם בהם, אשר הנשמות העתידות לקבל ממנו תיהיינה מחויבות לקבל באותם השיעורים שהע"ס מודדות להן, ונמצאים המקבלים מתפעלים על ידי המספר הזה שבע"ס, ולא כלל אורו ית' שהוא אחד יחיד בלי שינוי, משא"כ המקבלים נחלקים לעשר מדרגות ממש לפי תכונת השמות הללו. ולא עוד אלא אפילו אלו בחינות הכיסוים שאמרנו, אינם בערך האמור רק מעולם הבריאה ולמטה, כי רק שם כבר נמצאות הנשמות המקבלות מהעשר ספירות ההן, משא"כ בעולמות א"ק ואצילות עוד אין שום מציאות אפילו להנשמות כי שם הם רק בבחינת הכח. ולפיכך ענין העשר כיסוים האמורים בע"ס, הם שולטים רק בג' עולמות התחתונים הנק' בריאה יצירה עשיה. אמנם גם בהעולמות בי"ע נבחנות עשר הספירות לאלקיות עד סוף עשיה, ממש כמו בא"ק ואבי"ע וכמו מטרם הצמצום, רק ההפרש הוא בהכלים של הע"ס, אשר בא"ק ואצילות אין להם עוד אפילו בחינת גילוי של שליטה, להיותם שם רק בבחי' "כח" כנ"ל, ורק בבי"ע מתחילים הכלים של הע"ס לגלות כח ההעלמה והכיסוי שבהם. אמנם באור שבע"ס אין שום שינוי של משהו מחמת הכסוים הללו כנ"ל במשל וז"ס "אני הוי"ה לא שניתי" וכו'.

 

12) И я приведу тебе в качестве примера то, что происходит в Этом мире: например человек покрывается и укрывает себя различными покрывалами и одеяниями, чтобы его ближний не видел его и не испытывал по отношению к нему [других] ощущений; так разве может прийти в голову, что это сокрытие и тому подобные действия с помощью многочисленных покрывал, которыми он закрывается [от других], оказывает какое-то воздействие на него самого? Таковы же, к примеру, десять Сфирот [17], называемые нами именами Кэтэр [26], Хохма [24], Бина [21], Хэсэд [40], Гвура [41], Тифэрэт [42], Нэцах [43], hОд [44], Есод [45], Мальхут [18] и представляющие собой всего лишь десять покрывал, которыми покрывается и укрывает Себя Эйн Соф [38] таким образом, что души, которые в будущем получат от Него, должны будут получить такие количества, которые для них отмеряют эти десять Сфирот, и они испытают воздействие стольких ступеней, сколько содержится в этих десяти Сфирот; и это не является законом для Света Его, да будет Он восславлен, ибо Он находится в одном и том же состоянии, представляет Собой Единую сущность, и Ему не присущи изменения; напротив, получающие делятся на десять ступеней в точности в соответствии с природой этих Имен. И более того, даже об этих упомянутых нами стадиях сокрытия говорится лишь применительно к миру Брия [30] и к мирам, находящимся ниже него, ибо только там уже существуют души, получающие от этих десяти Сфирот; напротив, в мирах Адам Кадмон [28] и Ацилут [29] еще совсем нет ничего реально существующего, даже душ, так как они существуют там только потенциально. И поэтому десять сокрытий, приписываемых десяти Сфирот, имеют силу только в трех нижних мирах, называемых Брия, Ецира [31], Асия [32]. Однако и в мирах Брия, Ецира, Асия эти десять Сфирот считаются Б-жественностью до самого конца мира Асия, и они совершенно аналогичны [мирам] Адам Кадмон и Ацилут и подобны тому, что было до наложения запрета [получать Свет], а различие состоит лишь в сосудах десяти Сфирот, ибо в [мирах] Адам Кадмон и Ацилут их сила еще совсем даже не раскрывается, поскольку там они только потенциально существуют, как уже говорилось; и только в мирах Брия, Ецира, Асия в сосудах десяти Сфирот начинает раскрываться присущая им сила сокрытия. Однако в Свете, находящемся в десяти Сфирот, не происходит совершенно никакого изменения из-за этих сокрытий, как сказано в приведенном выше примере; и в этом суть [написанного]: Я, Г-сподь, не изменился [36] и т.д.

 

יג) ואין לשאול, כיון שבא"ק ואצילות אין עוד שם שום גילוי למהות הנשמות המקבלות, א"כ מה משמשים הכלים ההם הנק' ע"ס, ולמי המה מעלימים ומכסים בשיעוריהם הללו? ויש בזה ב' תשובות: הא' שכן דרך ההשתלשלות כמו שתמצא בפנים הספר. והב' הוא כי גם הנשמות עתידות לקבל מהע"ס ההן שבא"ק ואצילות, דהיינו בדרך עליות ג' העולמות בי"ע אליהם, כמ"ש להלן באות קס"ב, ולפיכך יש להבחין גם בא"ק ואצילות אלו השינוים שבע"ס, כפי מה שהם עתידים להאיר להנשמות בשעה שהן יעלו שמה עם העולמות בי"ע, כי אז יקבלו לפי המדרגה שבע"ס ההם.

 

13) И не вызывает затруднений такой вопрос: поскольку в [мирах] Адам Кадмон [28] и Ацилут [29] еще совершенно не раскрывается сущность получающих душ, то для чего же служат эти сосуды, называющиеся десятью Сфирот [17], и от кого они скрывают [Свет] в [соответствующей каждой Сфире] мере. На это есть два ответа: первый что таков путь нисхождения, что ты увидишь в самой книге. Второй что в будущем души будут получать также и от этих десяти Сфирот, находящихся в [мирах] Адам Кадмон и Ацилут, т.е. благодаря подъему трех миров Брия [30], Ецира [31], Асия [32] к ним, как написано ниже, в. п. 162, и поэтому в [мирах] Адам Кадмон и Ацилут нужно также рассматривать различия присущие десяти Сфирот благодаря тому, что они будут светить душам, когда те будут подниматься туда вместе с мирами Брия, Ецира, Асия, ибо при этом они будут получать в мере, соответствующей ступени в пределах этих десяти Сфирот.

 

יד) הרי נתבאר היטב, שענין העולמות ובחינת החידוש והשינוים ומספר מדרגות וכדומה, כל זה לא נאמר אלא בבחינת הכלים המשפיעים להנשמות ומעלימים ומודדים להם שיכלו לקבל מאור א"ס ב"ה שבהם בדרך המדרגה, והם אינם עושים שום התפעלות של משהו באור א"ס ב"ה עצמו, כי אין כיסוים פועלים על המתכסה, רק על השני הרוצה להרגיש אותו ולקבל ממנו כנ"ל במשל.

 

14) И вот тщательно разъяснено, что понятия миры [27], ступень созданного впервые [из ничего], качественные различия, число ступеней и т. п. все это относится только к ступени сосудов, наделяющих души [Светом], скрывающих [Его] от них и отмеряющих [Его] для них, чтобы они могли получать в себя от Эйн Соф [38], да будет Он восславлен, ступень за ступенью, и они не оказывают совершенно никакого воздействия на Сам Свет Эйн Соф, да будет Он восславлен, ибо Сокрытый скрывается исключительно от другого, желающего ощутить Его и получить от Него, как уже говорилось в приведенном выше примере.

 

טו) ובדרך כלל, יש להבחין בהספירות ובפרצופין, בכל מקום שהם, את ג' בחינות הללו: עצמותו ית', כלים ואורות. אשר בעצמותו ית' לית מחשבה תפיסא בו כלל, ובכלים יש תמיד ב' הבחנות הפוכות זו לזו, שהן העלמה וגילוי, כי ענין הכלי מתחילתו הוא מעלים על עצמותו ית', באופן שאלו העשרה כלים שבע"ס הם עשר מדרגות של העלמות. אמנם אחר שהנשמות מקבלות להכלים הללו, בכל התנאים שבהם, הנה אז נעשים אלו ההעלמות לבחי' של גילויים להשגות הנשמות. הרי שהכלים כוללים ב' הבחנות הפכיות זו לזו שהם אחת, כי מדת הגילוי שבכלי הוא ממש כפי מדת ההעלמה שבהכלי, וכל שהכלי יותר עב, דהיינו שהוא יותר מעלים על עצמותו ית', הוא מגלה קומה יותר גדולה. הרי שב' הפכים הללו הם אחד. וענין האורות שבהספירות פירושם- אותו שיעור קומה הראוי להתגלות להשגת הנשמות. כי מתוך שהכל נמשך מעצמותו ית', ועם זה אין השגה בו רק ע"פ בתכונתם של הכלים כנ"ל, ע"כ יש בהכרח עשרה אורות בעשרה כלים הללו, דהיינו עשר מדרגות של גילוים אל המקבלים בתכונת אותם הכלים. באופן שאין להבדיל בין אורו ית' לעצמותו ית' רק בזה, אשר בעצמותו ית' לית השגה תפיסא ביה כלל זולת המגיע אלינו ממנו ית' דרך התלבשותו בהכלים של הע"ס, ומבחינה זו כל הבא בהשגה אנו מכנים בשם אורות.

 

15) Кроме того, в самых общих чертах, в Сфирот [17] и Парцуфах [33], где бы они ни были, необходимо различать следующие три ступени: Сущность Его, да будет Он восславлен, сосуды и Света. Ибо Сущность Его, да будет Он восславлен, никакая мысль совершенно не способна постичь [11], а сосудам всегда присущи два свойства противоположных друг другу, а именно сокрытие и раскрытие, ведь сосуд с самого начала скрывает Сущность Его, да будет Он восславлен, таким образом, что те десять сосудов, что заключены в десяти Сфирот, представляют собой десять ступеней сокрытий. Однако после того, как души получают от этих сосудов при выполнении всех необходимых для этого условий, вот тогда эти сокрытия становятся ступенью раскрытия, постигаемого душами. Ведь сосуды объединяют в себе две ступени, противоположные друг другу и составляющие единое целое, ибо мера раскрытия присущая сосуду точно соответствует мере сокрытия присущей сосуду и чем толще сосуд, т.е. чем в большей мере он скрывает Сущность Его, да будет Он восславлен, тем большую высоту он раскрывает. Ведь эти две противоположности находятся в единстве. А Света, заключенные в Сфирот, есть мера той высоты, которой надлежит раскрыться для постижения душами. Ведь поскольку все проистекает от Сущности Его, да будет Он восславлен, однако Он является постижимым только по свойствам этих сосудов, как уже говорилось; то поэтому в этих десяти сосудах обязательно содержатся десять Светов, т.е. соответствующие свойствам этих самых сосудов десять ступеней раскрытия для получающих. Таким образом, Свет Его и Сущность Его, да будет Он восславлен, неотличимы, исключая лишь то, что Сущность Его, да будет Он восславлен, никакая мысль совершенно не способна постичь кроме того, что достигает нас от Него, да будет Он восславлен, посредством облачения в сосуды десяти Сфирот, и поэтому все доступное нам для постижения мы называем именем Света.

 

Примечания переводчика

---------------------------------

[1] Приходи и посмотри сейчас будет показано

[2] Адам Духовная сущность человека и всего человечества

[3] И создал Г-сподь Б-г Адама - Бэрэйшит, 2, 7.

[4] Имя постижение. Полное Имя полное постижение на самом высоком уровне.

[5] Слова комментария Сулам рабби Еhуды Ашлага показаны в фигурных скобках.

[6] Целью Г-спода, да будет Он восславлен, при Сотворении было, как известно, доставить наслаждение Своим созданиям Древо Жизни Аризаля, Портал общих принципов, начало первой главы.

[7] Цимцум (во множественном числе: Цимцумим) запрет получать некоторую часть Б-жественного Света (т.е. удовольствия, которое Г-сподь пожелал доставить творениям).

[8] Древо Жизни одна из наиболее важных книг по Каббале, написана рабби Хаимом Виталем, учеником Аризаля.

[9] [Cделано] это для того, чтобы явить свету совершенство деяний Его см. Учение о десяти Сфирот, часть первая, глава первая, тема вторая; а также Паним Меирот и Паним Масбирот, Ветвь первая, п.Бет.

[10] Редакционные вставки показаны курсивом.

[11] Даже в самых высоких высях разум совершенно не способен воспринять Его  Тикуней Зоар, стр.121Б.

[12] По Его делам мы познали Его см. Песнь о единстве на четверг

[13] Маациль. Любая причина по отношению к стадии, вытекающей из нее, называется Маациль. Кроме того имя Маациль заключает в Себе распространение Света [к сосуду], а также сосуд, получающий Свет. (Бааль Сулам, Учение о десяти Сфирот, ч. 1, ответ на вопрос 27, стр. 32). Рабби Барух Ашлаг писал в своем комментарии к этому ответу: Каков источник сосуда? Ответ:  Его желание облагодетельствовать Свои творения [6] создало сосуд, то есть создало ощущение нехватки, чтобы возжелало оно получить наслаждение и удовольствие. Следовательно Маациль создал сосуд, и кроме того Он дал ему Свет; поэтому как Свет, так и сосуд заключены в имени Маациль. В другoм комментарии рабби Барух Ашлаг писал: Маациль  это Тот, Кто наделяет, а низший это тот, кто получает.

[14] Рабби Хананья бен Акашья говорит: Пожелал Святой [Творец], да будет Он восславлен, удостоить Израиль; поэтому преумножил Он для них Тору и заповеди, как сказано: Г-сподь желает ради праведности [народа Израиля] преумножить Тору и укрепить [15] Мишна, трактат Маккот, глава 3, мишна 14.

[15] Г-сподь желает ради праведности [народа Израиля] преумножить Тору и укрепить Ешаяhу 60, 21.

[16] Нэфэш (душа) Сфират [17] Мальхут [18] Светов.

[17] Сфира (в сопряженной форме: Сфират, во множественном числе: Сфирот) представляет собой элемент духовного объекта и сама является духовным объектом. Слово Сфира происходит от слова Сапир (сапфир). Может характеризовать сосуд и Свет, который сосуд получает. Подобно тому, как драгоценный камень переливается разными цветами, и подобно тому, как цветное стекло пропускает свет определенного цвета, разные Сфирот характеризуют получение сосудом Света разного количества и качества. Согласно другой интерпретации духовные объекты называются Сфирот, когда им присуща определенная мера, у них есть конец и они характеризуются определенным числом (т.е. слово Сфира происходит от слова Сафар, считать). В этом случае духовный объект делится на десять Сфирот или на пять основных Сфирот. См. Предисловие к книге Зоар, фрагмент Роза, п.1, второй абзац.

[18] Мальхут означает царство, Пятая из пяти основных Сфирот [17] и десятая из десяти Сфирот. Изначально желание получать ради получения.

[19] Руах (дух, душа) Сфират [17] Зеир Анпин [20] Светов.

[20] Зеир Анпин (малый лик) или Тифэрэт (великолепие) четвертая из пяти основных Сфирот [17], составляет Сфирот с четвертой по девятую из десяти Сфирот. Так же, как Бина [21], это сосуд, осознавший, что Творец Дающий, а он получающий, и желающий походить на Творца. Однако Зеир Анпин знает, что совсем без Света не выжить, и получает минимальное количество Света необходимое для выживания.

[21] Бина (разумение) - Третья из пяти основных Сфирот [17] и из десяти Сфирот. Исторжение Света (отказ получать Свет) сосудом, осознавшим, что Творец Дающий, а он получающий, и желающим походить на Творца. Поэтому Бина не желает получать.

[22] Нэшама (душа) Сфират [17] Бина [21] Светов.

[23] Хая (жизнь) Сфират [17] Хохма [24] Светов.

[24] Хохма (мудрость) вторая из пяти основных Сфирот [17] и из десяти Сфирот. Получение еще не осознающим себя сосудом (творением)  всего Света (т.е. наслаждения, Света Хохма), который Дающий желает ему дать.

[25] Ехида (единство и единственность Творца) Сфират [17] Кэтэр [26] Светов. Желание Дающего облагодетельствовать Свои творения.

[26] Кэтэр (венец, корона) желание Дающего облагодетельствовать Свои творения.

[27] Пять миров пять основных Сфирот [17] всего существующего.

[28] Адам Кадмон (прежний человек) первый из пяти миров [27], Сфират [17] Кэтэр [26] всего существующего.

[29] Ацилут (наделение) второй из пяти миров [27], Сфират [17] Хохма [24] всего существующего.

[30] Брия (сотворение нового объекта, помещение вне Творца) третий из пяти миров [27], Сфират [17] Бина [21] всего существующего.

[31] Ецира (сотворение с помощью наделения творения Светом) четвертый из пяти миров [27], Сфират [17] Зеир Анпин [20] всего существующего.

[32] Асия (действие) пятый из пяти миров [27], Сфират [17] Мальхут [18] всего существующего.

[33] Парцуф (во множественном числе: Парцуфим) (лик) Сфира [17] мира [27]

[34] Диким ослом должен родиться человек Ийов 11, 12.

[35] Зивуг (во множественном числе: Зивугим) супружеское соединение

[36] Я, Г-сподь, не изменился - Малахи 3, 6.

[37] Конец дела сначала существует в замысле из Леха Доди.

[38] Эйн Соф (Бесконечный) мир, сотворенный до пяти миров [27] и даже до Цимцума [7], т.е. в мире Бесконечного нет Цимцума, налагающего ограничение на получение Света.

[39] Зивуг [35] деhАкаа Зивуг [в результате] противодействия; префикс де- в арамейском языке служит указателем на родительный падеж; hАкаа буквально означает удар.

[40] Хэсэд (добро и милосердие) первая Сфира [17] Зеир Анпина [20], четвертая из десяти Сфирот

[41] Гвура (могущество) вторая Сфира [17] Зеир Анпина [20], пятая из десяти Сфирот

[42] Тифэрэт(великолепие) третья Сфира [17] Зеир Анпина [20], шестая из десяти Сфирот

[43] Нэцах (неподвластность времени) четвертая Сфира [17] Зеир Анпина [20], седьмая из десяти Сфирот

[44] hОд (величественность) пятая Сфира [17] Зеир Анпина [20], восьмая из десяти Сфирот

[45] Есод (основа, тайна, половой орган) шестая Сфира [17] Зеир Анпина [20], девятая из десяти Сфирот